Čtěte také:

O nadaci
Statut nadace
Grantové programy
Správní a dozorčí rada

Grantová pravidla
Formuláře ke stažení

Památky
Výběrové řízení
Nadace
STATUT
NADACE RUDOLFA LÖWYHO A PLZEŇSKÝCH ŽIDŮ NA ZÁCHRANU PLZEŇSKÝCH SYNAGOG

upravený dle Občanského zákoníku  č. 89/2012 Sb.

Statut upravuje vnitřní záležitosti Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog (dále jen nadace)  sídlící v Plzni, Smetanovy sady 5, IČ 4977732, se  zakladateli:  statutární město Plzeň a Židovská obec Plzeň, které nejsou upraveny v zakládací listině nadace,  především  způsob  jednání orgánů  nadace  a podmínky  pro poskytování  nadačních příspěvků

Čl.1
Pravidla pro členství ve správní radě (i SR) a její jednání   

 
a./  Uvolní-li se místo  ve správní radě z důvodů uvedených  v zákoně, či v zakládací listině, příslušný zakladatel navrhne na uvolněné místo svého kandidáta.  Nový člen musí být zvolen do tří měsíců ode dne kdy k uvolnění místa dojde. Členem správní rady se stane jen kandidát, který obdrží  alespoň tři hlasy  členů správní rady. V záležitostech neuvedených ve statutu se správní rada řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

b./ Zakladatel je oprávněn odvolat ze správní rady svého kandidáta, pokud dle názoru zakla-datele neplní správně své povinnosti ve SR.  V tom případě je povinen do 30 dnů navrhnout  SR svého jiného kandidáta.  SR je pak povinna do 30 dnů uskutečnit volební schůzi.  Stejný postup a lhůty jsou stanoveny i pro případ, že správní rada nového kandidáta nezvolí.

c./ SR je oprávněna vydat statut nadace, či provádět změny ve statutu, vždy se souhlasem dozorčí rady, a je povinna takové změny sdělit zakladateli a nadačnímu rejstříku do 30dnů.

d./ Jednání jménem nadace je upraveno v její zakládací listině, s tím, že předseda nebo místo-předseda jsou oprávněni udělit se souhlasem SR plnou moc k jednání jménem nadace též pověřenému zmocněnci.

e./  Usnesení z jednání správní rady jsou přijímána většinou hlasů všech členů, nejméně hlasy tří členů správní rady. Připouští se hlasování per rollam, formou telefonickou, internetovou či písemnou, s tím, že souhlas, nesouhlas i připomínky lze podat do 15 dnů. Výsledky hlasování a rozhodnutí správní rady je nezbytné uvést v zápisu z nejbližšího jednání správní rady.

f./  Správní rada se schází ke svému jednání alespoň jedenkrát do roka, ale vždy podle potřeby ke schválení změny statutu a výroční zprávy nadace, k volbě nového člena rady, k rozhodnutí o zvýšení či snížení nadačního kapitálu, a k rozhodnutí o přidělení nadačního příspěvku.

g./ Funkce člena správní rady musí být vykonávaná s péčí řádného hospodáře. V záležitostech neuvedených v tomto statutu se správní rada řídí ustanoveními Občanského zákoníku.


Čl.2
Pravidla pro členství v dozorčí radě (i DR) a její jednání

a./ Při doplňování uvolněného místa v dozorčí radě se postupuje obdobně jako u správní rady. Nový člen musí být zvolen také do tří měsíců většinou hlasů všech členů, jen ke zvolení postačují dva hlasy členů dozorčí rady.

b./ Zakladatel je oprávněn odvolat z dozorčí rady svého kandidáta, přičemž důvody a další postup jsou obdobné jako v případě odvolání člena správní rady.

c./  Dozorčí rada dohlíží zda správní rada vykonává svou působnost dle zákona, tj. kontroluje plnění podmínek  pro  poskytování nadačních příspěvků,  kontroluje  jak je vedeno účetnictví, vyjadřuje se k výroční zprávě, a jedenkrát ročně  podává správní radě  písemnou zprávu o své kontrolní činnosti. DR se schází se aspoň jednou do roka a má přístup na všechny jednání SR.

d./  V záležitostech neuvedených ve statutu se DR řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

Čl.3
Nadační kapitál

a./  Výše nadačního kapitálu činí 3,885.000,- Kč (slovy: tři miliony, osmset osmdesátpět tisíc), který je uložen na :

1./  pětiletém termínovaném vkladu s.d. AKCENTA ve výši 2,635.000,- Kč

2./  třech pětiletých dluhopisech i.s. UNICAPITAL za cca 750.000,- Kč

3./  čtyřech pětiletých dluhopisech i.s. UNICAPITAL za cca 400.000,- Kč

4./  čtyřech dvouletých dluhopisech i.s. ABEWY za cca 100.000,- Kč

b./  Nadační kapitál nelze rozpustit.

c./  Snížení je možné jen z mimořádných důvodů a za podmínek stanovených zákonem. Nada-ce má v tom případě povinnost doplnit nadační kapitál na původní výši neprodleně, nejpozději do 18 měsíců, aby se zabránilo dalšímu snížení nadačního kapitálu z termínovaných vkladů.

d./  Nadační kapitál je správní rada nadace oprávněna kdykoli navýšit.

e./  Správcem nadačního kapitálu je předseda správní rady.


Čl.4
Náklady nadace

a./  Celkové roční náklady nadace související s její správou nesmějí překročit 10% výnosů na-dačního kapitálu dle stavu k 31.prosinci téhož roku. V případě překročení limitu je povinností nadace srovnat náklady následujícího roku do průměrné výše 10% za poslední dva roky.

b./  Rozhodne-li správní rada, je nadace oprávněna v mezích čl. 5 tohoto statutu vynaložit své prostředky také na pořízení věcí, jež se stanou jejím vlastnictvím, či na zajištění služeb i výkonů  nezbytných  k plnění  účelu nadace.  Takové výdaje se považují  za náklady související se správou nadace dle předchozího odstavce.


Čl.5
Zdroje nadace

a./  Výnos nadačního kapitálu, případně jiného majetku nadace

b./  Dary právnických a fyzických osob věnované nadaci

c./  Granty, dotace, či jiné účelově vázané příspěvky z veřejných i privátních zdrojů


Čl.6
Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

a./  Výzvy k podávání žádostí o nadační příspěvky se zveřejňují  aspoň v jednom místním pe-riodiku a na webových stránkách Židovské obce Plzeň nebo nadace. Nadace nemusí poskytovat příspěvky každý rok,  avšak pro naplnění svého účelu by tak měla konat, pokud to dovolí výnosy nadačního kapitálu, aspoň jednou za dva roky.

b./ Podkladem k poskytnutí příspěvku je rozhodnutí správní rady a písemná smlouva s příjem-cem. Prostředky nadace lze užít jen k realizaci účelu nadace, vyjma užití dle čl.4, tedy pro:

 1./ financování rekonstrukce, konzervace, oprav i udržování Velké synagogy, Staré synagogy a Židovské školy v Plzni, včetně oprav, udržování a pořizování jejich mobiliáře,
2./ provádění  projektové (foto)dokumentace a pasportizace, archeologického a kunsthistorického výzkumu v těchto objektech i přilehlých židovských památkách,
3./ zajišťování vzpomínkových, kulturních a společenských akcí pořádaných v objektech synagog a přilehlých židovských památek, či jiných akcí naplňujících účel nadace.

c./  Další podmínky poskytování nadačních příspěvků, zejména pokud jde o okruh osob jimž nelze nadační příspěvek poskytnout, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Čl.7
Výroční zpráva a účetnictví

a./  Nadace zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy k 31. květnu roku násle-dujícího, do 30 dnů po jejím schválení správní radou se ukládá do sbírky listin u příslušného nadačního rejstříku, a jeden kompletní výtisk zůstává v sídle nadace.

b./  Výroční zpráva obsahuje podstatné informace o složení orgánů nadace, o činnosti nadace v uplynulém roce, stavu, složení a uložení nadačního kapitálu.  Dále obsahuje přehled poskyt-nutých nadačních příspěvků, včetně nákladů na vlastní zprávu a zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky.

c./  Nadace vede podvojné účetnictví.

d./  Audit  řádné účetní závěrky, či případné mimořádné účetní závěrky, nebo konsolidované účetní závěrky je povinný  jen při snížení či zvýšení stávajícího nadačního kapitálu, přeměně nadace, anebo pokud výše nadačního kapitálu přesáhne 5 mil. Kč.


Čl.8
Zrušení a zánik nadace

a./  Zrušení a zánik nadace se řídí  ustanoveními  Občanského zákoníku.  V případě likvidace nadace bude likvidační zůstatek převeden na Židovská obec Plzeň, výhradně však k naplňování účelu, k němuž byla nadace původně zřízena.

b./  V tom případě Židovská obec Plzeň založí zvláštní bankovní účet k uložení bývalého na-dačního kapitálu, a z něho bude čerpat finance k plnění účelu, pro nějž byla nadace zřízena

c./  Pokud nebude možné nabídnout likvidační zůstatek ŽO v Plzni, nebo bude-li jí likvidační zůstatek odmítnut, může správní rada rozhodnout, že likvidační zůstatek bude přednostně nabídnut obci, na jejímž území má nadace sídlo.

Čl. 9
V záležitostech neuvedených v tomto statutu se řídí činnost nadace ustanoveními Občanského zákoníku.

                                                                                                   V Plzni, dne  9. prosince 2016This Web Page Created with SiteSpinner Website Design Software