Sociální
Památky
Náb-ženství
Kultura
Nadace
Čtěte také
Úvod
Grantové programy
Grantová pravidla
Formuláře ke stažení
Statut nadace
O nadaci
Správní a dozorčí rada
Statut
Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog
(upravený dle zákona č. 227/1997 Sb.)
čl. 1
Název nadace

Název nadace zní: „Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog" (dále jen Nadace). V běžném styku lze používat též zkrácený název „Nadace na záchranu plzeňských synagog".
čl. 2

Sídlo nadace

Nadace sídlí v Plzni, Smetanovy sady 5, PSČ 301 37
čl. 3

Zřizovatelé nadace

Zřizovateli Nadace jsou: Město Plzeň, se sídlem v Plzni, nám. Republiky 1, IČ: 00075370 a Židovská obec v Plzni, se sídlem v Plzni, Smetanovy sady 5, IČ 49777127.
čl. 4

Zřízení nadace

Nadace byla zřízena Zakládací listinou ze dne 22. srpna 1994. Nadace byla zaregistrována Magistrátem města Plzně dne 29. 8. 1994. O tom bylo vydáno téhož dne odborem vnitřních věcí osvědčení č.j. vnitř/848/94. Nadaci bylo přiděleno IČ 49777327.
čl. 5

Účel nadace

Nadace byla zřízena za účelem záchrany Velké plzeňské synagogy jako kulturní památky I. stupně a dále za účelem záchrany kulturní památky „soubor Staré synagogy a Židovské školy" v Plzni, a to jak po stránce stavební, tak i po stránce jejich dalšího využití a provozu ke kulturním a náboženským účelům. Účelem Nadace je též podpora kulturních akcí, konaných v některé z uvedených synagog, či akcí, které se konají i mimo tyto synagogy, pokud je jejich cílem získání prostředků na účely shora uvedené.
čl. 6

Vklady zřizovatelů

Město Plzeň vložilo do Nadace při jejím založení v roce 10994 částku 2.000.000,- Kč ze svého rozpočtu. Židovská obec v Plzni vložila 52.000,- Kč. Město Plzeň a Židovská obec v Plzni, jako spoluvlastníci domu č.p. 1027 v k.ú. Plzeň, v Plzni, ul. Kardinála Berana 10, vložili společně do Nadace dále výtěžek z prodeje uvedeného domu ve výši 1.278.400,- Kč.
čl. 7

Nadační jmění

Nadační jmění, uložené na účtu Nadace u Československé obchodní banky, a.s. v Plzni, činí 500.000,- Kč.
čl. 8

Správní rada

a) Správní rada nadace má pět členů, z toho tři členové jsou voleni na návrh Židovské obce v Plzni, dva členové na návrh Města Plzně. Funkční období členů správní rady není časově omezeno. Uvolní-li se místo ve správní radě z důvodů v zákoně uvedených, je příslušný zřizovatel oprávněn navrhnout na uvolněné místo svého kandidáta. Členem správní rady se stane jen ten kandidát, který obdrží alespoň tři hlasy členů správní rady.
b) Ke dni schválení tohoto statutu tvoří správní radu tito členové:
PhDr. Peter Braun, r. č. 481225/162, bytem Plzeň, Komenského 43 - předsedaJUDr. Jan Blažek, r. č. 501109, bytem Plzeň, Komenského 91 - místopředsedaRadovan Kodera, r. č. 600609/1190, bytem Plzeň, Čelakovského 12 - členIng. Jakub Grünberger, r. č. 220810/961, bytem Praha 4, Štychova 595 - členPavel Lederer, r. č. 390608/019, bytem Plzeň, Klatovská 38 - člen
c) Správní rada je statutárním orgánem nadace. Její výlučná působnost se řídí ust. § 10 odst. 2 zák. č. 227/1997 Sb. Správní rada dále rozhoduje o poskytování příspěvků v souladu s účelem nadace, o uzavření veškerých smluv, jejichž účastníkem je nadace a o všech dalších úkonech, z nichž vyplývají pro nadaci náklady převyšující 20.000 Kč. Správní rada rozhoduje nadpoloviční většinou členů přítomných čpi hlasování. Správní rada je schopna usnášení jsou-li přítomni alespoň její tři členové. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
d) Jménem Nadace jednají vždy dva členové správní rady. V běžných záležitostech, z nichž nevyplývají finanční závazky pro Nadaci přesahující částku 20.000,- Kč, jednají za Nadaci předseda nebo místopředseda samostatně. Podepisování za Nadaci se děje tak, že k názvu Nadace a k vyznačenému jménu, příjmení a funkci připojí jednající členové správní rady svůj vlastnoruční podpis.
e) Předseda nebo místopředseda jsou oprávněni udělit se souhlasem správní rady plnou moc k jednání jménem Nadace též členům dozorčí rady nebo jinému zmocněnci.
čl. 9

Dozorčí rada

a) Dozorčí rada má tři členy, z toho dva jsou voleni na návrh Města Plzně a jeden na návrh Židovské obce. Jejich funkční období není časově omezeno. při doplnění uvolněného místa v dozorčí radě se postupuje obdobně jako při doplnění správní rady (čl. 8).
b) Působnost dozorčí rady se řídí ust. § 17 až 19 zákona č. 227/1997 Sb.
c) Ke dni schválení tohoto statutu jsou členy dozorčí rady:
Pavel Schwarz, r. č. 390406/054, bytem Rokycany, ul. Václava Malého 604/II. - předsedaIng. Ivan Jáchim, r. č. 630811/0259, bytem Plzeň, Tomanova 4 - členIng. Jaroslav Lobkowicz, r. č. 420816/099, bytem Plzeň - Křivice, Plzeňská 401 - člen
čl. 10

Náklady Nadace

a) Celkové roční náklady Nadace, související s její správou, nesmějí převýšit 15% nadačního jmění podle jeho stavu k 31. 12. téhož roku.
b) Rozhodne-li tak správní rada, je Nadace oprávněna v mezích čl. 5 tohoto statutu vynaložit své prostředky též na pořízení věcí, které se stanou jejím vlastnictvím či na zajištění služeb a výkonů pro Nadaci ke splnění jejího účelu. Tyto výdaje, nemající charakter příspěvků dle čl. 12, se považují za náklady související se správou Nadace dle předchozího odstavce, jen stanoví-li tak zvláštní zákon.
čl. 11

Zdroje Nadace tvoří:

a) výnos nadačního jmění a jiného majetku Nadace
b) příjmy z vlastních akcí Nadace a odměny za zajištění reklamy
c) dary právnických a fyzických osob věnované Nadaci
d) granty, subvence či jiné účelově vázané příspěvky z veřejných či privátních zdrojů

čl. 12

Podmínky pro poskytování nadačních příspěvků

Prostředky Nadace lez použít pouze k realizaci účelu Nadace, tedy:
a) k financování rekonstrukce, oprav a udržování stavby Velké synagogy v Plzni
b) k financování záchranných prací, rekonstrukce, oprav a udržování stavby Staré synagogy a Židovské školy v Plzni
c) k financování záchranných prací, rekonstrukce, restaurace, konzervace, oprav a udržování mobiliáře plzeňských synagog a Židovské školy
d) k pořízení nového mobiliáře plzeňských synagog a Židovské školy v souladu s projektem dalšího využití těchto objektů, pokud souvisí s jejich náboženskou a kulturní funkcí
e) k pořízení projektové dokumentace, k zajištění archeologického a kunsthistorického výzkumu v objektech synagog a Židovské školy, k pořízení jejich fotodokumentace a pasportizace.
f) k zajištění kulturních a společenských akcí pořádaných v objektech synagog či jiných akcí dle čl. 5 tohoto statutu
Podkladem pro poskytnutí každého příspěvku je rozhodnutí správní rady a písemná smlouva s příjemcem. Tato smlouva stanoví, zda bude příspěvek poskytnut jako dar na účet příjemce či zda nadace provede za příjemce konkrétní platbu přímo zhotoviteli díla nebo poskytovateli služby či jinému smluvnímu partneru příjemce.
čl. 13

Výroční zpráva a účetnictví

Nadace zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy k 31. 3. roku následujícího. Výroční zpráva musí obsahovat údaje uvedené v ! 25 odst. 2 zákona č. 227/1997 Sb. Nadace vede podvojné účetnictví podle § 24 zákona č. 227/1997 Sb.
čl. 14

Zrušení, zánik a likvidace nadace

Zrušení a zánik Nadace se řídí ustanoveními § 7 a § 8 zák. č. 227/1997 Sb. V případě likvidace bude likvidační zůstatek převeden na jinou nadaci nebo nadační fond s kulturním zaměřením, jehož zřizovatelem je Město Plzeň nebo Židovská obec v Plzni.
čl. 15

Závěrečné ustanovení

Nestanoví-li tento statut jinak, řídí se činnost Nadace ustanoveními zákona č. 227/1997 Sb. o nadacích a nadačních fondech.
V Plzni dne 17. 12. 1998

This Web Page Created with SiteSpinner Website Design Software