Sociální
Památky
Náb-ženství
Kultura
Nadace
Čtěte také
Úvod
Grantová pravidla pro poskytování nadačních příspěvků
Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů přijímá vždy ke stanovenému datu žádosti o nadační příspěvky dle aktuálně vyhlášených grantových programů, kterými mohou být tyto:
O nadační příspěvek může požádat každý, kdo splňuje dále uvedené podmínky.

PODMÍNKY:
Granty jsou určeny právnickým osobám, které nebyly zřízeny či založeny za účelem podnikání. Tuto skutečnost je žadatel povinen doložit v příloze žádosti o grant spolu se zakládacími listinami a výpisem z příslušného rejstříku či registru. Příspěvkové a rozpočtové organizace musí též doložit, že projekt hradí nejméně z 50% z vlastních zdrojů.
Z Dodatku č. 1 ke statutu Nadace Rudolfa Löwyho a plzeňských židů na záchranu plzeňských synagog (ze dne 25. 8. 1999) mohou být příjemci nadačního příspěvku, poskytovaného nadací z výnosů příspěvků z NIF pouze:
Místo realizace projektu je Česká republika.

Závěrečný termín pro přijímání žádostí o grant je vždy uveden při vyhlášení grantového řízení. K žádostem podaným po tomto termínu nebude přihlíženo.

Na přidělení grantu není právní nárok, vyhlašovatel si vyhrazuje právo
nevybrat žádný z přihlášených projektů nebo grantové řízení zrušit.

Žádost o grant musí být podána na předepsaném formuláři, jehož všechny rubriky musí být vyplněny (byť i negativně) a odevzdána v úředních hodinách do kanceláře Židovské obce Plzeň, Smetanovy sady 5, Plzeň v zapečetěné obálce s označením „Grant - téma I."; „Grant - téma II."; „Grant - téma III.". Na stejné adrese si lze v úředních hodinách vyzvednout i vytištěné formuláře žádosti. Úřední hodiny: po - pá 9-14 hodin, nebo na těchto internetových stránkách.
Žadatel, jehož projekt bude vybrán, obdrží příspěvek po uzavření
smlouvy s vyhlašovatelem ve stanovené lhůtě a při dodržení smluvních podmínek ve všech bodech.
Grantové programy
Grantová pravidla
Formuláře ke stažení
Statut nadace
O nadaci
Správní a dozorčí rada
Žádost o nadační příspěvek je úplná, obsahuje-li (pro kontrolu odškrtněte) :

□  Formulář žádosti o nadační příspěvek - 2 podepsané originály + 3 kopie
□  Rozpočtový formulář  - 2 podepsané originály + 3 kopie

Pokud jste již v minulosti obdrželi od NRL nadační příspěvek a nedošlo z Vaší strany ke změnám ve stanovách či statutu organizace nemusíte dokládat úředně ověřené kopie dokumentů. Namísto toho prosím dodejte čestné prohlášení statutárního zástupce, že nedošlo ke změnám a doložte pouze kopie požadovaných dokumentů.

□ 
Kopie dokladu o přidělení IČ
□  Úředně ověřená kopie dokladu o registraci organizace
□  Úředně ověřená kopie statutu nebo stanov organizace
□  Poslední výroční zpráva s finanční zprávou
, pokud ji organizace vydává
□ 
Kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce
□  Kopie smlouvy o založení bankovního účtu
□  Prohlášení dalších subjektů o jejich finančním podílu na projektu
□  Kopie dokladu o vlastnictví památky - v případě nemovité památky výpis z katastru nemovitostí, ne starší než 6 měsíců a snímek z katastru nemovitostí; v případě movité památky kupní (darovací apod.) smlouva či čestné prohlášení statutárního zástupce o vlastnictví památky.
□  V případě, že žadatel není vlastníkem, doloží
písemný souhlas vlastníka s opravou či rekonstrukcí dle projektu a závazek udržení stavu po rekonstrukci památky
□  U složitějších akcí odborný technický popis nebo projektová dokumentace
□ 
Závazné stanovisko výkonného orgánu státní památkové péče ke způsobu opravy či rekonstrukce v případě, že se jedná o kulturní památku
□ 
Orientační fotodokumentace

Grantový program I, II a III
Grantový program  III
Žádost o nadační příspěvek je úplná, obsahuje-li (pro kontrolu odškrtněte):

□  Formulář žádosti o nadační příspěvek - 2 podepsané originály statutárním zástupcem + 3 kopie
□ 
Rozpočtový formulář  - 2 podepsané originály statutárním zástupcem + 3 kopie


Povinné přílohy
□ 
kopie dokladu o přidělení IČ
□  úředně ověřená kopie dokladu o registraci organizace
□  úředně ověřená kopie statutu nebo stanov organizace
□  kopie dokladu o jmenování statutárního zástupce
□  kopie smlouvy o založení bankovního účtu
□  poslední výroční zpráva s finanční zprávou, pokud ji organizace vydává

□  v případě čerpání nadačního příspěvku na hrazení investičních nákladů:
Pokud jste již v minulosti obdrželi od NRL nadační příspěvek a nedošlo z Vaší strany ke změnám ve stanovách či statutu organizace, nemusíte dokládat úředně ověřené kopie dokumentů. Namísto toho prosím dodejte čestné prohlášení statutárního zástupce, že nedošlo ke změnám, a doložte pouze kopie požadovaných dokumentů.


This Web Page Created with SiteSpinner Website Design Software